Gaujienas MMS

Gaujienas mūzikas un mākslas skola darbojas no 1990.gada oktobra. Tā ir akreditēta izglītības iestāde, kurā apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmas klavierspēlē, akordeona, saksofona, klarnetes, trompetes, flautas, ģitāras, sitaminstrumentu spēlē, kora klasē un vizuāli plastiskajā mākslā.  Skola aktīvi un radoši piedalās pagasta mūzikas un mākslas norisēs, audzēkņiem regulāri organizē braucienus uz dažādiem koncertiem un izstādēm, sadarbojas ar daudzām Latvijas mūzikas un mākslas skolām, veidojot kopīgus koncertus un daloties pieredzē. Regulāri notiek finansu piesaiste skolas pedagogu tālākizglītībai, materiāltehniskās bāzes papildināšanai, kā arī nometņu veidošanai. Skola organizē Alūksnes un Apes novadu mūzikas skolu  jauno izpildītāju konkursu Taustiņinstrumentu programmas audzēkņiem, kā arī meistarklases pedagogiem.

Gaujienas bagātais kultūrvēsturiskais mantojums nosaka skolas misiju – tautas muzikālo un garīgo izglītošanu, saglabāt tradīcijas un aiznest tās līdz nākamajām paaudzēm. Ar vēlmi ieaudzināt mīlestību uz mūziku, skolas radošā grupa katru vasaru organizē radošo nometni „Vītolēni” mūzikas kolu audzēkņiem, Starptautisko vizuālās mākslas konkursu „Jāzepa Vītola mūzika”, kurā skaņdarbi bērnu iztēlē attēlojas krāsās.

Licencētās izglītības programmas

Profesionālās ievirzes izglītības programmas: Taustiņinstrumentu spēle – apakšprogrammas Klavierspēle (apmācības ilgums 8 gadi) Akordeona spēle ( apmācības ilgums 6 gadi)Pūšaminstrumentu spēle – apakšprogrammas: Trompetes spēle (apmācības ilgums 6 gadi) Flautas spēle (apmācības ilgums 6 gadi) Saksofona spēle (apmācības ilgums 6 gadi) Klarnetes spēle (apmācības ilgums 6 gadi) Stīgu instrumentu spēle – apakšprogramma:  Ģitāras spēle ( apmācības ilgums 6 gadi) Sitaminstrumentu spēle (apmācības ilgums 6 gadi) Vizuāli plastiskā māksla ( apmācības ilgums 7 gadi).

Piedāvājam ekskluzīvu tikšanos ar Jāzepu Vītolu 40 minūšu prezentācijā, kur atmiņas, fotogrāfijas un mūzika ļaus iejusties profesora radošajā dzīvē, laikmetā un mīlestībā. Zvaniet, brauksim ciemos! Ilze Dāve  26492989

Ciemojāmies Tukuma mūzikas skolā:

Atceroties Jāzepu Vītolu