Gaujienas dabas taka

Ziemeļgaujas ainavu apvidu veido ap 140 km garais un mainīgais Gaujas tecējums. Teritorijā sastopami gan ainaviski skaisti dziļi upes ielejas posmi, gan posmi ar mazāk izteiktu ieleju, bet ļoti līkumainu un mainīgu Gauju ar daudzām vecupēm, kas liecina par upes senajām gultnēm. Apvidus vidusdaļā aizsargājamā teritorija ievērojami atkāpjas no Gaujas ielejas, iekļaujot plašu mežainu iekšzemes kāpu masīvu. Ziemeļgaujā plaši sastopami 24 dažādi gan Latvijā, gan pasaulē īpaši aizsargājami mežu, pļavu, purvu, iežu atsegumu un ūdeņu veidi,  dzīvo vismaz 134 retas un apdraudētas augu, sēņu, ķērpju un dzīvnieku sugas. Daudzām dabas vērtībām Ziemeļgauja ir nozīmīgākā vieta Latvijā. Te vairāku tūkstošu hektāru platībā sastopams lielākais iekšzemes kāpu masīvs, kas pārsedzas ar valstī nozīmīgāko medņu riestu kompleksu. Ap 30 km garumā Gaujas ielejā vēl saglabājušies citur izzudušie seno parkveida pļavu fragmenti. Šo pļavu vecie koki ir dzīvesvieta vienai no nozīmīgākajām retas vaboles – lapkoku praulgrauža populācijām valstī un, iespējams, Eiropā lielākā atradne tikai uz gadsimtus veciem ozoliem augošajai sēnei – košajai zeltporei. Ainavu apvidū atrodas vairāk kā ceturtā daļa no Latvijas sausajām pļavām kaļķainās augsnēs, kur vienā kvadrātmetrā var sastapt pat 50 dažādas augu sugas un kas nozīmīgas arī kā retu orhideju atradnes. Teritorija izceļas arī ar 40 līdz 50 pāriem urālpūču un apodziņu un vairāk kā 130 griežu pāriem.

Gaujienas dabas takā izvietotajos informācijas stendos uzzināsi par Ziemeļgaujas daudzveidīgajām dabas vērtībām, īpaši aizsargājamiem biotopiem – Gaujas vecupēm, pļavām, krastmalu un nogāžu mežiem, par avotiem un gadu miljonus vecu iežu atsegumiem un par šo biotopu iemītniekiem – retiem putniem, zivīm un daudzām citām radībām. Dabas taka ved gar Gaujas krastu, ietverot arī vēsturisko Gaujienas muižas ansambli, kā arī no tās aplūkojamas dabisko pļavu uzturēšanai ierīkotās ganības. Takas garums ir 6 km. Tās apskate, ja veltīsiet laiku, lai iepazītos ar visu izziņas stendu saturu, aizņems aptuveni 3 stundas.

Apskates objekti vairāk saistīti ar kultūrvēsturi, apskatīt iespējams lielāko daļu no Gaujienā esošajiem kultūrvēstures objektiem, kā arī dolomīta atsegumus, gravu un nogāžu mežus, avotus.

Gaujienas-dabas-taka-MB